۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

اندر افاضات جناب مهاجرانی

جناب مهاجرانی گویا فیلشان یاد هندوستان کرده که در مصاحبه ای چنان چرخش براستی کرده اند که ترحم آدمی را بر میانگیزد. البته قرار هم نبوده که امثال ایشان چندان آبی برای این جنبش گرم کنند، اما اینچنین چرخشی هم دور از انتظار مینمود. حال سوالی که از جناب مهاجرانی و همفکرانشان مطرح است این است که اگر قرار باشد در همچنان به همان پاشنۀ قانون اساسی فعلی و ولایت مطلقۀ فقیه بچرخد، مگر مردم مخ خر خورده بودند که به خیابان بیایند و کشته بدهند و زندان و شکنجه و تجاوز و... را تجربه کنند؟ این قانون اساسی تضادهای حل ناشدنی بسیار دارد که هر چه هم بخواهید بزکش کنید از کراهتش کاسته نمیشود. تغییرات اساسی لازم است تا بتوانیم دمکراسی را در ایران تجربه کنیم. آقای خامنه ای در تمام این جنایاتی که صورت گرفته نقش محوری داشته و همه میدانند که اگر دستور ایشان نبود، کسی جرات نمیکرد بسوی مردم تیراندازی کند. حال شما میگوئید با ایشان مشکلی ندارید؟ آقای خامنه بیمار روانی است و باید معالجه شود، نه اینکه فرمانروائی کند. باعث تاسف است از کسی با دانش شما که از این نکته غافل شده باشید که ولایت فقیه بزرگترین توهین به شعور یک ملت است و تا زمانیکه این جرثومه در قانون اساسی باشد سخن گفتن از مردم سالاری و آزادی، تنها یک شوخی بی مزه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر