۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

جنايت عليه بشريت

قرن ٢١ است، وجدانهاى بيدار جهانى! براى حقوق بشر يقه ميدرانند و فريادشان گوش فلك را كر كرده است. هر اتفاقى در گوشه و كنار اين زمين نفرين شده، اجتماعات حقوق بشرى را به تكاپو واميدارد و عكسها و خبرهاست كه مسلسل وار براى محكوميت نقض حقوق بشر، در فلان نقطه از فلان كشور در رسانه هاى جمعى و دنياى مجازى منتشر ميشود. طوفان توييترى براه مياندازند و هزار كوفت و زهرمار ديگر، اما در جائى در عراق، منطقه اى بنام اشرف، حراميان به عده اى بى سلاح و بى دفاع حمله ميبرند و سلاخى شان ميكنند و خبرگزاريها لالمانى ميگيرند. يكى ميگويد ًبنقل از اطلاعيه سپاه پاسداران...ً ديگرى ادعاى دولت عراق را ميخواند و ان سومى از موضع ًبيطرفىً چند خبر را پشت سر هم رديف ميكند تا بيننده اش در اخر سر نفهمد كه موضوع چه بوده است.
مجاهدين را در اشرف قتل عام كرده اند. قتل عام كرده اند بدون انكه اينان كمترين وسيله اى براى دفاع از خود داشته باشند. بصورت سازماندهى شده و با برنامه به كمپ اشرف حمله كرده اند و ساكنانش را بصورتى وحشيانه به قتل رسانده اند. اجساد كشته شده گان را كه مينگرى، از انسان بودن خودت شرمگين ميشوى. على خامنه اى، جنايتكارى كه در مكر و حيله و خباثت روى تمامى جنايتكاران تاريخ را سفيد كرده، امر به اين جنايت كرده و مالكى، نوكر و دست نشانده خامنه اى، جنايت را اجرا كرده است. جنايت عليه بشريت. ايا مسئله در همينجا به پايان ميرسد؟ نه، اگر ما سكوت كنيم اين جانيان به دنبال تكميل كردن پروژه نابودى مجاهدين در خاك عراق هستند. 
اين پنجمين حمله به مجاهدين است. قرار بوده كه امنيت انان تضمين شود. در اين ميان مسؤل اصلى اين كشتار امريكا و سازمان ملل است. چرا كه اگر در موارد پيشين، با قاطعيت با دولت عراق برخورد ميكردند و مالكى را تحت پيگرد قرار ميدادند، امروز شاهد چنين جنايت هولناكى نبوديم. بايد بر امريكا و سازمان ملل فشار اورد. على خامنه اى با سودجوئى از بحران سوريه و حمله قريب الوقوع غرب به بشار اسد، فرمان اين قتل عام را صادر كرده با اين اميد كه دنيا مشغول سوريه است و كسى حوصله پرداختن و درگير شدن با اين مسئله را ندارد. نگذاريم خامنه اى به مقصودش برسد. از هر راهى كه ميتوانيم بايدقتل عام اشرف را در صدر خبرها نگه داريم تا باورمان كنند.