۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

خرداد سبز

بیایید تمامی اخبار مربوط به احمدی نژاد و مشائی و تمامی حرامیان خامنه ای را برای چند روزی بکنار بگذاریم و فقط تمرکز کنیم روی راهپیمائی های پیش رو. این مهم است برای اینکه حدس میزنم برای گمراه کردن ما این جماعت حرامی خوابهائی دیده اند
عزممان را جزم کنیم
یکی از خصوصیات خامنه ای فریبکاریش است، و لذا ما باید هشیار باشیم که مبادا فریب این مردک دجال را بخوریم
همین

خامنه ای، بینهایت پست

چند روزی است که تلاش میکنم صفتی برای خامنه ای پیدا کنم که توصیف مناسبی برای او باشد اما بی نتیجه و تو گوئی کلمات و واژه ها شرم دارند از اینکه در مورد این جانور بکار برده شوند. میخواستم خامنه ای را خبیث بنامم دیدم کم است، خامنه ای چندین فاز از خباثت را رد کرده است. گفتم از شما کمک بخواهم تا بلکه بتوان صفتی برای خامنه ای پیدا کرد که حالت شمولیت داشته باشد و در برگیرندۀ صفات زیر باشد با توان چند برابر
خبیث، ملعون، مکار، حسود، موذی، کثیف، جنایتکار، خیانتکار، دروغگو، خودشیفته، ترسو، کینه ای
لطف میکنید اگر بنده را در یافتن این مجهول یاری رسانید