۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

نامه نگاریهای بی فایده

این روزها شاهد نامه نگاری هائی هستیم که از سوی افراد و گروه های مختلف به مقامات نظام نوشته میشود. نمیدانم منظور نویسندگان نامه ها چه میتواند باشد، ولی قدر مسلم آن است که روسای قوای مقننه و قضائیه و اجرائیه که به اندازۀ آبدارچی دفتر آقای خامنه ای هم قدرت ندارند و خودشان هم بر این امر واقفند. یکی را که خود خامنه ای راسا انتخاب میکند و آن دو تای دیگر هم با تقلب دست ساز جناب خامنه ای بر مسند ریاست تکیه زده اند و از همین روست که جرات مخالفت با ولی نعمتشان را ندارند. پس این نامه نگاریها برای چیست.