۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

گوساله سامري

مرحوم آل احمد در نامه هايش اسامي جالبي بكار ميبرد براي فرار از سانسور و اينكه ساواك را فريب دهد. مثلا براي ژان پل سارتر از واژه ً كوتوله چپ چس ً استفاده ميكرد و شاه را هم ًگوساله سامري ً لقب داده بود.
فكر كردم بجاي نام بردن از خامنه اي، شايد بهتر باشد كه او را گوساله سامري بناميم، از همه نظر با هم همخواني دارند.