۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

فردا سه شنبه است

شما را بخدا مهاجرانی را رها کنید و بپردازید به سه شنبه
عجیب ملتی هستیم! بجای آنکه بدنبال تظاهرات باشیم و یکدیگر را تشویق کنیم که سه شنبه ها را با تظاهرات بهم وصل کنیم همه هم وغممان را گذاشته ایم به اینکه مهاجرانی چه گفت. مگر این ملت برای مهاجرانی تره خورد میکند که حالا اینهمه خود را مشغول او کرده است. عزیزان من! دور از انصاف است که در برابر دستگیری موسوی و کروبی سکوت کنیم و یا خود را مشغول فرعیات کنیم.توجه داشته باشیم که اصلاح طلبان تا مادامی که بر خواسته های مردم پا میفشارند و همگام هستند از حمایت ما برخوردارند وگرنه با امثال مصباح و خامنه ای هیچ فرقی ندارند. بیایید رها کنیم مهاجرانی را و اماده شویم برای فردا
فردا روز بزرگی است. فردا باید به خامنه ای ثابت کنیم که نمیگذاریم آب خوش از گلویش پایین برود. فردا باید خامنه ای را وادار کنیم که میرحسین و شیخ شجاع  و زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را آزاد کند
بیایید فردا جام زهر در حلقوم خامنه ای فرو ریزیم

۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

موسوی و کروبی را دریابیم

هر کس در این روزها که موسوی و کروبی در اسارت حرامیان خامنه ای هستند به موضوعی غیر از راهپیمائی و تبلیغ برای شرکت در تظاهرات بپردازد یا خائن است یا فریب خورده و یا از حرامیان خامنه ای
همین