۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

خامنه اى، نه احمدى نژاد

زياد حوصله نوشتن ندارم فقط ميخوام بگم مشكلات اقتصادى و از جمله بى ارزش شدن پول كشور و صعود سرسام اور ارزهاي خارجي، همگي نتيجه سياستهاي غلط خامنه اي است.
خامنه اي تلاش ميكند كه احمدي نژاد را مقصر جلوه دهد اما بايد توجه داشته باشيم كه دولت در اين حاكميت هيچگونه اراده اي ندارد و تمامي سياستهاي اقتصادي زير نظر ولي فقيه ميباشد.
اساسا خامنه اي همه كاره حاكميت است و رئيس جمهور تنها نقش ًآپاراتچىً را بازي ميكند.
سيستم استبدادي است و مستبد امكان عرض اندام به هيچ فرد و گروهى نميدهد. خامنه اى مسبب تمامى مشكلات كشور است و بايد يقه او را گرفت.