۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

هر دم از این باغ بری میرسد

آقای خامنه ای به خیال خام خودش باز هم مکر بکار برده و خیمه شب بازی جدیدی راه انداخته بنام "محکومیت جنایتکاران کهریزک" که حتی مرغ پخته را هم به خنده وامیدارد. جنایتکاران اصلی از ایشان پست و مقام گرفتند و حالا چند بی نام و نشان را میخواهند دراز کنند تا قدری از خشم مردم بکاهند. نه آقا، خودتی! این بازیها دیگر خریدار ندارد واگر توانستی قتلهای زنجیره ای را ماست مالی کنی، اکنون با یک ملت طرفی که خوب میدانند جنابعالی مسئول تمامی این جنایات هستی. فریادشان را که در خیابانها شنیدی! یا تو هم میخواهی به تاسی از تیمسار ازهاری بگوئی "نوار است" این تازه اغاز کار است. باش تا سرانجام جنایاتت را ببینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر