۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

رهبر بی اراده

در جرس خواندم که تصمیمات مهم از اختیار آقای خامنه ای خارج شده و فرماندهان سپاه و نیروهای اطلاعات هستند که ادارۀ کشور را در اختیار گرفته اند. راستش را بخواهید قدری از این خبر جرس جا خوردم. چرا؟
از دست اندرکاران جرس هستند عده ای که بهر حال طی سالیان در حکومت بوده اند و از زیر و بم سیستم خبردارند و لذا باید بدانند که اساسا آقای خامنه ای فاقد وجاهت رهبری در بین برخی سران حکومت است و هرچند این عده در سخنرانیهایشان تلاش میکنند که مقام رهبری و بطریق اولی خامنه ای را به عرش اعلی برند اما همین آدمها ذره ای برای خامنه ای ارزش قائل نیستند و صد البته این امر بر خود آقای خامنه ای هم پوشیده نیست. اساسا خامنه ای از آن دسته افرادی است که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی فاقد هر گونه اتوریته ای بوده و برای همین هم میبینیم که در سالهای اول، کاملا وابسته به هاشمی بوده و برای کوچکتری مشکل هم به هاشمی مراجعه میکرده و از او کمک میخواسته، که این امر تا پایان ریاست جمهوری هاشمی ادامه داشته است. اما با روی کار آمدن خاتمی چرخشی را در رفتار خامنه ای مشاهده میکنیم که همانا رفتنش به سمت باند جنتی است.البته نباید تصور کرد که این چرخش به ارادۀ خامنه ای بوده، نه، چرا که خامنه ای کلا در جمهوری اسلامی قدرت انتخاب نداشته و هنوز هم ندارد. آنچه میتواند این چرخش را توجیه کند هجوم باند جنتی برای قبضۀ کامل قدرت است که با تهدید خامنه ای او را به سمت خود آورده و از همان سالها خامنه ای تبدیل شده به بلندگوی این باند. و تعجب من از این است که چگونه جرسی ها از این موضوع اظهار بی اطلاعی میکنند. و شگفت انگیزتر آنکه امثال آقای مهاجرانی خیلی بیشتر از اینکه مثلا خامنه ای تنها مترسک بی اختیار حاکمیت است میدانند و همچنان مهر سکوت بر لب زده اند و افشاگری نمیکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر